Kernwaarden

Veiligheid

Alleen kinderen die het goed maken, kunnen het goed maken.”

Als kinderen zich prettig en veilig voelen zijn ze in staat om zich goed te ontwikkelen. Bij een veilige basis draait het om beschermd zijn of het zich beschermd voelen in en om de school. Zicht hebben op de veiligheidsbeleving en de beleving van het schoolklimaat door leerlingen, leraren, ondersteunend personeel, ouders en directie is hierbij cruciaal. Weten wat er speelt, knelpunten signaleren en acties hierop uitzetten. Ouders en team spelen een  belangrijke rol in het zorgen voor sociale veiligheid en in het signaleren, begrenzen en aanpakken van  grensoverschrijdend gedrag. We dragen de normen en waarden van onze school samen uit.

 

Personeel

Het personeel streeft ernaar om de veiligheidsbeleving bij leerlingen optimaal te maken door:

 • kinderen zich welkom en geaccepteerd te laten voelen;
 • zichzelf en leerlingen aan de schoolafspraken te laten houden;
 • scherp te kunnen signaleren waar dit nodig is;
 • indien nodig een interventie te plegen;
 • heldere verwachtingen en gedragsafspraken voor een ieder te scheppen;
 • onderwijsbehoeften te zien en hiernaar te handelen.

Leerling 

Leerlingen kunnen een grote rol spelen in de veiligheidsbeleving door:

 • mee te denken over de regels voor de school en de klas (binnen en buiten);
 • hun emoties duidelijk aan te geven;
 • een ander te accepteren en te laten merken dat ze zichzelf mogen zijn;
 • hun grenzen aan te geven (stop=stop);
 • durven te zeggen wat je vindt en voelt;
 • fouten durven te maken;
 • hulp durven te vragen;
 • hun talenten te laten zien.

Hoe?

De veiligheidsbeleving bij alle betrokkenen proberen wij te vergroten door:

 • de schoolafspraken consequent na te leven;
 • heldere verwachtingen te  hebben naar iedereen binnen school;
 • het Jeugdhulpteam in te zetten wanneer dit nodig is;
 • de inzet van Rots en Water;
 • een vertrouwenspersoon te hebben en de leerlingen hierop te attenderen;
 • een duidelijk en uitvoerbaar pestprotocol hebben.

 

 

Vertrouwen

“Als ik vertrouwen heb in mijn eigen kunnen, sta ik open om te leren.”

Vertrouwen: Geloven in jezelf, durven te leren, durven te groeien, bouwen, steunen……

Onder vertrouwen verstaan wij dat we onszelf afhankelijk durven op te stellen van een ander. Vertrouw  op jezelf en op je omgeving. Vertrouwen geven en nemen vraagt LEF en moet groeien. Zonder vertrouwen is er geen veilig gevoel en dat is essentiële basisbehoefte. Als je op jezelf vertrouwt ga je er vanuit dat je iets goed kunt.

Wij proberen kinderen te leren om zicht te krijgen op hun kwaliteiten en valkuilen en ook welke vaardigheden er nodig zijn om met deze valkuilen om te gaan. 

 

Personeel

We werken aan het “Vertrouwen” bij de leerlingen door: 

 • complimenten te maken en benoemen wat goed gaat (fouten maken mag);
 • onszelf kwetsbaar op te stellen naar leerlingen en naar elkaar;
 • consequent in benadering naar de leerlingen;
 • te investeren in de relatie met leerlingen;
 • proberen aan te sluiten bij de talenten van leerlingen;
 • de leerlingen te laten merken dat ze worden “gezien”.

Leerling

De leerlingen kunnen groeien door:

 • zich ervan bewust te zijn dat ze fouten mogen maken (hiervan leer je);
 • te reflecteren op gedrag van een ander en van henzelf om hiervan te leren;
 • een ander te accepteren zoals hij/zij is;
 • er vanuit te gaan dat een ander het beste met hen voor heeft (positief).

Hoe?

Dit doen wij door:

 • complimenten te geven en benoemen wat goed gaat (4 staat tot 1 regel);
 • onszelf ook kwetsbaar op te durven stellen;
 • coöperatieve leerstrategieën in te zetten;
 • leerlingen te betrekken bij hun eigen leerproces;
 • gesprekken met de leerlingen te voeren.

 

 

Verantwoordelijkheid

“Ik doe wat ik kan en ik laat dat zien.” 

Verantwoordelijkheid: nemen, geven, kunnen voelen, krijgen, delen…..

We willen het samen met de leerlingen goed hebben in de school en in de groep. 

Iedereen leert vanuit een basis van vertrouwen en veiligheid en maakt vanuit deze basis eigen keuzes en  aanvaardt de consequenties hiervan. Kinderen en teamleden leren steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen en hun handelen te legitimeren. Dit vraagt vertrouwen, in jezelf en in de ander.  Daarnaast vraagt het om vrijheid en ruimte geven aan de kinderen, zodat het mogelijk wordt om die  verantwoordelijkheid te kunnen/mogen nemen. Deze vrijheid en ruimte staan gelijk aan de  verantwoordelijkheid die de kinderen aan kunnen. Hierbij moet je denken aan de verantwoordelijkheid voor je gedrag, de verantwoordelijkheid voor de materialen, maar ook de verantwoordelijkheid voor de taak waaraan wordt gewerkt. 

 

Personeel

We leren de leerlingen om op een juiste wijze de verantwoording te nemen en met verantwoordelijkheid om te gaan. Dit doen wij door:

 • leerlingen bewust te maken van hun emoties;
 • een open en flexibele houding richting de leerlingen te hebben;
 • leerlingen te helpen bij het stellen van (sociaal-emotionele) doelen;
 • verantwoordelijkheid te nemen  in hun voorbeeldfunctie;
 • helder te zijn in verwachtingen naar de leerlingen;
 • ervoor te zorgen dat leerlingen en ouders zich welkom voelen in de school;
 • gesprekken met leerlingen te voeren over verantwoordelijkheid.

Leerling

De leerlingen kunnen proberen om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen door:

 • correct om te gaan met materialen van zichzelf en van een ander;
 • initiatief te nemen binnen de groep;
 • jezelf en anderen aan de klassenregels te houden;
 • zorg te dragen voor- en rekening te houden met een ander;
 • ervoor te zorgen dat het eigen leerdoel wordt behaald.

Hoe?

Dit doen we door te werken met: 

 • de basisafspraken klassenmanagement en deze structureel in te zetten;
 • de inzet van Rots en Water;
 • leerlingen betrekken bij hun eigen leerproces (kindgesprekken); 
 • het inzetten van een beloningssysteem;
 • het gebruik van planborden in de groepen;
 • leerlingen handvatten te geven hoe om te gaan met verantwoordelijkheid;
 • de afspraken van de week als kapstok te gebruiken.

 

 

Respect

“Je kunt pas respect hebben voor een ander als je respect kunt hebben voor jezelf.”

Respect is een gevoel van bewondering, ontzag of eerbied. Dit kan respect zijn voor mensen  al of niet op grond van iemands kwaliteiten of presentaties. Je aanvaardt iemand om wie die is ongeacht geaardheid, geloofsovertuiging, standpunten, voorkeuren die iemand heeft. Het is een combinatie van waardering en rekening houden met……

 

Personeel

Om er voor te zorgen dat een ieder zich gerespecteerd voelt, verwachten wij dat:

 • de leerlingen worden behandeld zoals men zelf ook behandeld wil worden;
 • een ieder zichzelf aan de afspraken houdt;
 • men elkaar en leerlingen aan de afspraken houdt;
 • kinderen worden aangesproken op hun kwaliteiten en talenten;
 • de schoolafspraken worden besproken met de leerlingen en als leidraad worden gebruikt;
 • men een oordeelloze houding heeft;
 • men zich bewust is van de voorbeeldfunctie die men heeft;
 • er respectvol wordt gecommuniceerd over leerlingen en ouders.

Leerling

De leerlingen kunnen respect voor zichzelf en een ander tonen door:

 • naar elkaar te luisteren en begrip voor een ander op te brengen;
 • bewust te zijn dat iedereen “anders” is;
 • grenzen durven aan te geven en die van een ander te waarderen;
 • zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Hoe?

Dit doen wij door:

 • gedragsafspraken zichtbaar te maken voor iedereen;
 • kinderen bewust te maken van de verschillende vormen van communicatie;
 • duidelijke kaders aan gedrag te stellen (gedragsafspraken);
 • het inzetten van Rots en Water;
 • burgerschapsonderwijs in de lessen te verweven.