Leerlingenraad

Doel van de leerlingenraad:

 • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten;
 • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen;
 • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen;
 • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen;
 • bevorderen van actief burgerschap.

 

Samenstelling leerlingenraad:

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen vanaf groep 5  t/m groep 8 en blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad. Jaarlijks wordt in september/oktober uit deze groepen één leerling gekozen. Omdat de samenstelling van onze groepen ieder schooljaar kan veranderen, hebben leerlingen (in principe) ten hoogste één schooljaar zitting in de leerlingenraad.
Stellen zich geen andere kandidaten beschikbaar, dan is een 2e termijn mogelijk.
Namens de school zit er een MT-lid bij deze gesprekken.
Soms wordt, op verzoek van de leerlingenraad, een leerkracht uitgenodigd.
De bijeenkomsten vinden onder lestijd plaats, voornamelijk op de vrijdagen.
De leerlingenraad komt eens per 6 á 7 weken bijeen.
 


Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad heeft een ideeënbus, waarin ideeën ingebracht kunnen worden.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
   

   

Communicatie naar medewerkers en ouders/verzorgers:

De leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel worden na elke bijeenkomst via een verslag geïnformeerd over wat besproken is en welke afspraken zijn gemaakt/acties die op touw worden gezet.
Tevens wordt telkens een verslag in het Bat-A4tje (nieuwsbrief) geplaatst, zodat ouders/verzorgers geïnformeerd worden.