MR

De medezeggenschapsraad (MR)

De huidige MR bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:
Karin Legtenberg (secretaris)
George Jansen (GMR)
Marieke Punte
Nory ten Broeke
Marja Formsma
Oudergeleding:
Machiel Wispels (voorzitter)(GMR)
Miranda Morsink
Saskia Rolleman
Romy Langenberg

Karin Legtenberg
Secretaris

George Jansen
(GMR)

Marieke Punte

Nory ten Broeke

Marja Formsma


Saskia Rolleman

Miranda Morsink

Machiel Wispels
Voorzitter

Wat doen we?
De medezeggenschapsraad (MR) maakt van deze plek op de website graag gebruik voor een korte kennismaking.
Het doel van de MR is het zo goed mogelijk laten functioneren van de school, met inspraak van alle belanghebbenden.
In het Huishoudelijk Reglement van de MR is vastgelegd op welke terreinen de MR advies of instemmingsrecht heeft.
Waar de MR precies voor staat, kunt u lezen in de schoolgids.
In het kort komt het erop op neer dat wij – drie ouders en drie leerkrachten – ons hard maken voor een goed schoolbeleid.
Dat betekent dat wij actief en kritisch (plan MR SBO de Batavier) meedenken over:

. passend onderwijs, beleid t.a.v. zorgleerlingen;
• de regelgeving die vanuit het ministerie verandert;
• aanpassingen van de schooltijdenregeling;
• huisvesting:
• schoolgids;
• formatie;
• diverse protocollen;
• ICT ontwikkeling;
• het schooljaarplan (In het schooljaarplan staat hoe het onderwijs op de school is georganiseerd
en welke verbeteringen de school wil bereiken gedurende de komende jaren).

De GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)
De Batavier valt onder de Dr Schaepmanstichting. Deze stichting vormt het bestuur
van alle katholieke scholen binnen Hengelo en bepaalt het bovenschools beleid voor die scholen.
De GMR adviseert de Bestuurscommissie over bovenschools beleid.
George Janssen en Machiel Wispels vertegenwoordigen de De Batavier binnen de GMR.

Communiceren naar ouders
U als betrokken ouders kunt óók bij de MR terecht met vragen over schoolbeleid.
Mochten er onderwerpen zijn, die u graag besproken zou zien in de MR, laat u het ons dan vooral weten.
U kunt de notulen nalezen op de website van De Batavier.

Bereikbaarheid MR
Indien u bepaalde zaken wilt aankaarten bij de MR, dan zijn wij op verschillende manieren te bereiken:
U kunt contact opnemen via e-mail: mr@sbo-debatavier.nl
Ook kunt u de ouderleden direct aanspreken op het schoolplein.
U kunt ook een vergadering van de MR bijwonen. Kijk voor de vergaderdata in de schoolkalender of kijk onderaan deze pagina.

Notulen van MR – vergaderingen

Vergaderdata:

26 november 2018  Schützstraat
4 februari 2019         Elsbeekweg
1 april 2019                Elsbeekweg
1 juli 2019                   Schützstraat