Algemene informatie

Algemene informatie

Als de basisschool aangeeft niet meer te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind, kan deze, in overleg met de ouder(s), een aanvraag indienen bij de Commissie van Arrangementen. De aanvraag kan ook door de ouder(s)/verzorger(s) worden gedaan. Deze commissie bekijkt of het kind gebaat is bij plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs of dat het kind een andere soort onderwijs nodig heeft. Bij een positief advies wordt er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven.

Het speciaal basisonderwijs heeft dezelfde kerndoelen als de reguliere basisschool en hanteert dan ook dezelfde vakken met de bijbehorende methodes. In kleinere groepen en met meer tijd en ondersteuning krijgt het kind ruimte om zich de vaardigheden en doelen eigen te maken.

Samen, waarbij ook de ouders worden betrokken, wordt bekeken hoe het kind tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling kan komen. Daarbij wordt rekening gehouden met haar of zijn onderwijsbehoefte en wordt gekeken naar het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Niet alleen het leren staat centraal, er is ook veel aandacht voor het welbevinden.

Wilt u meer weten over onze school, neemt u dan gerust contact op met dhr. René Bekhuis.

Ook vind u veel informatie op “Scholen op de kaart”.

 

 

 
Dhr. René Bekhuis